Žákovské jízdné

Dopravci v linkových autobusech a na železnicni poskytují zvláštní zlevněné jízdné pro žáky škol (dále jen žákovské jízdné). Nárok na jeho přiznání se prokazuje žákovským průkazem podle vzorů zveřejněných v Metodickém pokynu Ministerstva dopravy.

Průkazy jsou vydány

 • pro žáky do 15 let (žákovské jízdné ve výši maximálně 37,5 % z plného/obyčejného jízdného)
 • pro studenty od 15 do 26 let (žákovské jízdné ve výši maximálně 75 % z plného/obyčejného jízdného)

Žákovské jízdné platí pro jízdu ze zastávky místně nebo časově nejbližší místu bydliště žáka do zastávky místně nebo časově nejbližší místu sídla školy nebo její součásti či místa konání praktického vyučování a zpět směrem nejkratším nebo časově nejvýhodnějším. Průkazy jsou taktéž vystavovány i pro cesty na internáty a koleje. Místo bydliště se musí nacházet v České republice, pro upřesnění je nutné do závorky uvést i okres.

Dojíždí-li žák za účelem praktického vyučování v rámci předepsaných osnov do jiného místa než do místa sídla školy, vydá dopravce po prokázání nároku na žákovské jízdné další žákovský průkaz. V novém průkazu škola potvrdí období, ve kterém bude využíván. Jedná-li se o dojíždění v rámci jedné obce, kde není doprava organizovaná v systému MHD, uvádí se název stanice nejbližší místu bydliště a stanice nejbližší místu školy, popřípadě názvy částí obce.

Žákovský průkaz žáka do 15 let může současně zastávat funkci průkazu k prokázání věku dětí od 10 do 15 let, který opravňuje k uplatnění 50 % slevy plného/obyčejného jízdného i pro jízdy nad rámec žákovského jízdného.

zak_do15_azak_a

Platnost průkazů

 • u žáků do 15 let platí průkaz maximálně 4 školní roky s tím, že škola každoročně potvrzuje prodloužení platnosti pro konkrétní školní rok záznamem na rubové straně průkazu
 • u žáků starších 15 let platí průkaz maximálně jeden školní rok

Průkaz neplatí v měsících červenci a srpnu. Výše jízdného závisí na věku žáka. Pro určení věku žáka je rozhodující datum dne předcházejícího dni jeho 15. nebo 26. narozenin. Ověřené žákovské průkazy jsou mezi dopravci navzájem uznávány v autobusech i na železnici.

Postup při ověření průkazu

 1. Po zakoupení tiskopisu žákovského průkazu vyplní žák, případně zákonný zástupce, čitelně hůlkovým písmem lihovým fixem s tenkým hrotem údaje
  • jméno, příjmení, datum narození, místo svého bydliště (kolonka "Z"), (bydlištěm je místo trvalého pobytu uvedené v osobním dokladu žadatele. V případě studentů na kolejích, internátech apod. je pro vystavení průkazu nutné předložit při jeho ověřování potvrzení o přidělení místa v tomto ubytovacím zařízení).
  • místo sídla školy (kolonka "Do"), a připojí fotografii pasového formátu.
 2. Pověřený zaměstnanec školy na základě vyplněného žákovského průkazu
  • ověří skutečnost, že se jedná o žáka/studenta denního studia.
  • doplní dobu platnosti v kolonce "Platí od – do" (dle trvání školního/akademického roku).
  • nejedná-li se o denní dojíždění (pro studenty na kolejích, internátech) přeškrtne symbol "kladívka" na líci starého vzoru žákovského průkazu nebo ponechá nepřeškrtnutý symbol "so-ne" na novém vzoru průkazu.
  • na rubu průkazu vyplní název a místo sídla školy nebo místo konání praktického vyučování.
  • vyplní údaj o trvání školního roku. Probíhá-li výuka jinak než od pondělí do pátku, uvede dny v týdnu, kdy výuka probíhá
  • správnost těchto údajů ověří pověřený zaměstnanec školy razítkem a podpisem.
 3. Žák, případně zákonný zástupce žáka, na základě vyplněného a školou potvrzeného žákovského průkazu požádá některého z dopravců o ověření pro příslušný školní rok. Průkaz platí v případě denního dojíždění pouze ve dny školního vyučování. Pokud žák dojíždí nepravidelně/občasně z místa bydliště do místa školy/internátu na jednotlivé jízdenky, sleva je poskytována v průběhu školního roku i o sobotách a nedělích.
 4. Osoba pověřená dopravcem porovná údaje uvedené na řádně vyplněném a školou ověřeném průkazu s údaji uvedenými v občanském průkazu (popř. cestovním pasu) žáka/studenta staršího 15 let (žáci mladší 15 let předkládají rodný list), připevní předloženou fotografii a přes levý dolní roh fotografie nalepí holografickou destruktivní folii. Následně jej opatří razítkem a podpisem. Líc průkazu přelepí samolepícím štítkem (průhledná folie o rozměrech průkazu).

Místa pro ověřování průkazek pro žákovské jízdné

 • všechny naše Informační kanceláře
 • Benátky nad Jizerou, Pražská 45 (Knihkupectví Na Burze Jana Rákosníková), telefon 739 474 750